DNR 2013 toegelicht

Algemene voorwaarden voor adviseurs in de bouw

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. De Nieuwe Regeling (DNR) stelt de algemene voorwaarden voor adviseurs in de bouw vast. BNA en NLingenieurs hebben DNR ontwikkeld om uniforme en verzekerbare contractpraktijken te realiseren. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en dienen de belangen van adviseurs en opdrachtgevers. DNR kan worden gebruikt voor verschillende adviestaken van verschillende opdrachtgevers.

De DNR is geschikt voor adviestaken conform Nederlandse wetgeving

DNR wordt gebruikt voor adviestaken. DNR is mede gebaseerd op Nederlandse regelgeving en is daarmee een Nederlandse regelgeving. Voor opdrachten in het buitenland wordt aanbevolen om altijd te controleren of DNR geschikt is. DNR (een deel van) kan in strijd zijn met de dwingende wetten van het betreffende land.

De DNR wordt sterk aanbevolen door de BNA

In DNR worden de rechten en plichten van zowel adviseur en opdrachtgever duidelijk omschreven waarbij tijdens het samenstellen ervan de wederzijdse belangen goed zijn afgewogen. Er rust geen verplichting op het gebruik van DNR maar het is wel aan te bevelen omdat alle aspecten van een overeenkomst zijn omschreven. In sommige gevallen wordt een zelf aangepaste versie van DNR gehanteerd. Hierin zijn bepaalde passages uit DNR verwijderd of worden er eigen voorwaarden aan toegevoegd omdat dit de opdrachtgever beter uitkomt. Wat bijvoorbeeld vaak voorkomt zijn beperkingen van het auteursrecht en een wijzigingen van de aansprakelijkheid en verzekering van de adviseur.
De pdf van DNR 2013 is op de website van de BNA te downloaden.

Voor alle adviseurs in de bouw

DNR is bedoeld voor alle bouwadviseurs die actief zijn op het gebied van ontwerp, advies en beheer: architecten, bouwers, installatieconsulenten, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, landmeters, industrieel ontwerpers, projectmanagers en (bouw) ontwikkelaars. Alhoewel de rollen van de adviseurs binnen een proces van elkaar verschillen wordt de rechtsverhouding tussen adviseur en opdrachtgever in DNR zonder dit onderscheid omschreven. Wat zijn de wederzijdse rechten en plichten. In de Standaardtaakbeschrijving (STB) wordt middels een kruisjeslijst per discipline invulling gegeven aan de te verrichten taken.

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor adviseurs in de bouw zijn veelal afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR en stellen in dat geval het gebruik ervan als voorwaarde.

DNR contract

Een DNR contract is een overeenkomst tussen opdrachtgever en adviseur waarbij DNR als algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. De gebeurt doorgaans doordat de adviseur in zijn offerte aangeeft DNR van toepassing te verklaren en DNR als document met de offerte mee te sturen. Pas als de opdrachtgever de offerte heeft ondertekend of in zijn opdrachtbevestiging specifiek naar de offerte verwijst of DNR van toepassing verklaart is DNR van toepassing op de overeenkomst.

 

DNR 2013

De aanvankelijke versie uit 2005 (DNR2005) is in 2011 (DNR 2011) herzien heeft in 2013 in verband met gewijzigde regelgeving nog een kleine aanpassing in Artikel 56 DNR 2011 gehad (DNR 2013). De meest recente versie is DNR2011, herziening 2013.

 

DNR 2022

Er wordt op dit moment gewerkt aan De Nieuwe Regeling DNR 2022. Daarbij wordt DNR 2011, herziening 2013 als vertrekpunt gehanteerd waarbij de auteurs namens Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), Koninklijke NLIngenieurs, brancheorganisatie MKB INFRA, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) en Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) aan een nieuwe gezamenlijke set algemene voorwaarden schrijven. Het idee hierachter is dat een paritair tot stand gekomen vernieuwde versie van DNR de volledige markt ten goede komt. Een paritair comité bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van in dit geval adviseurs en opdrachtgevers. Middels een brede, open consultatieronde heeft het werkveld op de conceptversie kunnen reageren. De vele reacties vanuit opdrachtnemers, opdrachtgevers, verzekeraars, bouwers, intermediairs en wetenschap worden door de gezamenlijke schrijfgroep als belangrijke voorwaarde gezien om aan een breed draagvlak te bouwen. Het verwerken van de input is in volle gang waarna een uitgebreide terugkoppeling zal plaatsvinden.

Belangrijk bij het van toepassing verklaren van DNR 2011

Om de voorwaarden uit DNR2011 van toepassing te verklaren volstaat niet alleen een vermelding daarvan op het briefpapier maar moet DNR2011 ook, zoals dat wordt genoemd, ter hand worden gesteld. Dit ter hand stellen hoeft niet beslist fysiek te gebeuren. Electronisch mag ook mits dat op zodanige wijze gebeurt dat de voorwaarden door de opdrachtgever kunnen worden bewaard en toegankelijk zijn om later te kunnen raadplegen.

 

DNR 2011 en Standaardtaakbeschrijving (STB)

Als DNR van toepassing is op een contract tussen een opdrachtgever en adviseur zal het werk waarop het contract betrekking heeft moeten worden gespecificeerd. Hiervoor is de STB ontwikkeld waarmee de inhoud van de opdracht kan worden omschreven. Met de STB kun je specificeren welke taken uitgevoerd moeten worden. De STB kent een verdeling in fases welke zijn onderverdeeld in herkenbare terugkerende thema’s. De laatste versie van de STB dateert van 2014 (STB 2014). Er wordt gewerkt aan een update van de STB waarbij onder andere aandacht is voor het digitale ontwerp- en bouwproces.

Hoe het begon

Een initiatief uit van BNA en ONRI

De DNR kent z’n oorsprong in een initiatief uit 2000 van de BNA en de ONRI (nu NLingenieurs) om een nieuwe regeling te ontwikkelen voor voor de relatie tussen opdrachtgever en adviseur. Aanleiding was het feit dat verschillende disciplines steeds vaker vroegtijdig bij een project werden betrokken om samen op te trekken met als doel een geïntegreerd ontwerp te realiseren.

De gezamenlijke nieuwe regeling verving de SR ’97 voor de architecten en de RVOI 2001 voor de raadgevend ingenieurs. Tot die tijd moest de opdrachtgever twee regelingen – de SR ’97 en de RVOI 2001 – gebruiken.

Verder waren bij de totstandkoming van de regeling de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI), de Vereniging van samenwerkende architecten en bouwadviseurs (SAB) en de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) betrokken.

DNR is in 2011 herzien. De reden is dat na het gebruik van DNR 2005 gedurende meerdere jaren het lijkt dat bepaalde regelgeving beter kan worden geformuleerd. Daarnaast lijkt het noodzakelijk het aansprakelijkheidssysteem uit te breiden. Door wijzigingen in de regelgeving zijn in 2013 kleine aanpassingen gedaan (artikel 56 DNR 2011).

Kruisjeslijst

De STB wordt over het algemeen als een zogenaamde kruisjeslijst gebruikt. Dit is een lijst waarop alle van toepassing zijnde taken kunnen worden aangekruist.

Standaardtaakbeschrijving (STB) en DNR-Q

DNR-Q is de online tool waarmee STB kruisjeslijsten kunnen worden samengesteld, beheerd en uitgewisseld. Naast de reguliere kruisjeslijsten biedt de tool ook de mogelijkheid om uurlonen en uren aan taken te koppelen als hulpmiddel bij het maken van offertes of begrotingen.

Bekijk software oplossing DNR-Q

Dé tool om DNR-STB takenlijsten samen te stellen!